Utleie er et godt klimatiltak ifølge livsløpsanalyser

Jernia utleie

Del artikkelen

Er det mer klimavennlig å leie verktøy framfor å kjøpe og eie verktøy? Våren 2021 inviterte Sharefox, i samarbeid med Jernia, studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til å undersøke nettopp denne påstanden om at utleie er et klimavennlig alternativ for salg av verktøy. Resultatene gir et klart bilde: Å etablere leie-systemer for verktøy kan gi store utslippsreduksjoner.

Forskjellen mellom et eie-system og et leie-system med tanke på produksjonsfasen er svært tydelig. I et system hvor alle kunder ønsker å kjøpe og eie et eget verktøy, vil det måtte produseres anslagsvis 12 ganger flere verktøy per bruker enn dersom alle velger å leie. Dette medfører 12 ganger så høye utslipp fra produksjon av verktøyet for en kunde som eier sammenlignet med en kunde som leier.

En fremtidsrettet bransje

Jernia er et selskap som ønsker å gå i bresjen for bærekraftige modeller i handelssektoren. Med digitale utleiesystemer fra Sharefox er de nå i gang med utleie av verktøy. Målet med å tilby kunder muligheten til å leie verktøy er å bidra til det grønne skiftet og gjøre forretningsmodellen deres mer sirkulær og klimavennlig.

Med utgangspunkt i tre hobbyverktøy fra Jernias sortiment gjennomførte studentene fra NMBU livsløpsanalyser for å sammenlikne klimagassutslipp fra et leie-system og et eie-system. Å gjennomføre en livsløpsanalyse innebærer å se på produktets utslipp knyttet til prosesser gjennom hele dets levetid. Dette blir også omtalt som en “fra-vugge-til-grav» -analyse.

«Vi i Jernia ønsker å bidra best mulig til det grønne skiftet og skape en sirkulær økonomi. Det er derfor et viktig steg for oss å tenke nytt i hvordan verktøyene våre blir utnyttet.» sier Andreas Hannevik, Kategoriansvarlig Tjenester, Jernia.

Leier verktøy fra Jernia

Transportdistanse og bruksmønster

I livsløpsanalysene er det to faktorer som viser seg å gi utslag på resultatet. Den første sentrale faktoren er strekningen fra butikk til kunde. Jernia har butikker flere steder i landet og avstanden til kundene varierer. Lang transportdistanse mellom butikk og kunde kan gi leie-systemet såpass høye transportutslipp at eie-systemet er å foretrekke. Det er fordi kunden må reise til og fra butikk hver gang verktøyet skal benyttes i et leie-system. Dette indikerer at utleie-systemer er mest effektive i områder hvor befolkningen bor tett og butikken er nær de fleste. Eksempelvis vil utslippene fra transport mellom butikk og kunde komme til å overstige utslipp fra eie-systemet dersom strekningen er lengre enn 15 mil.

Den andre sentrale faktoren er hvor mye en kunde bruker verktøyet i løpet av et år i eie-systemet. I analysene er det antatt at en eier av et verktøy ikke bruker verktøyet særlig ofte eller særlig lenge, med en antatt aktiv bruk på for eksempel 15 minutter per år. Det er bevist at en relativt stor økning i denne brukstiden vil kunne gjøre eie-systemet mer effektivt. Med andre ord, så vil det være mer klimavennlig for en kunde som kommer til å bruke verktøyet mer enn en antatt normal, å kjøpe og eie fremfor å leie. Eksempelvis så vil det lønne seg klimamessig å kjøpe en egen stikksag, dersom man planlegger å bruke den i 10 minutter mer enn 11 ganger i året.

«Det har vært en spennende prosess for studentene og få en slik oppgave fra Sharefox og Jernia. Dette illustrerer viktigheten av også å tenke nytt i forhold til konsumentmønstre og nye forretningsmodeller i sirkulærøkonomien.» sier Hanne Lerche Raadal, faglærer på NMBU.

Hva bidrar til mest utslipp?

Av arbeidet kommer det tydelig frem at de største utslippene er knyttet til produksjonen av verktøyene. Produksjonen, hvor råvarer hentes ut fra naturen, prosesseres og settes sammen til et verktøy, krever blant annet en stor andel plast og stål. Dette er materialer som gir store utslipp i produksjonsfasen.

Forskjellen mellom et eie-system og et leie-system med tanke på produksjonsfasen, er også svært tydelig. I et system hvor alle kunder ønsker å kjøpe og eie et eget verktøy, vil det måtte produseres flere verktøy per kunde enn i et system der flere kunder deler på et verktøy. Dette medfører høyere utslipp fra produksjon av verktøy for en kunde som velger å eie sammenlignet med en kunde som velger å leie.

Funnene fra analysen viser også at et leie-system har en stor andel av utslippene tilknyttet transport. Da særlig i transporten mellom butikk og kunde. Her vil store deler av utslippene kunne reduseres ved å velge mer miljøvennlige alternativer for transport. Å velge kollektivtransport, elbil, eller andre former for miljøvennlig transport, er positivt for både eie- og leie-system, men vil gi størst utslag i et leie-system. For urbane strøk, så vil da transport ha liten påvirkning.

Lei verktøy fra Jernia

Reduserte klimautslipp med utleie

Resultatene til studentene bak analysene, viser at kundevalgene kan bidra stort i et klimaregnskap. I 2020 ble det importert omtrent 460.000 driller til Norge. I et scenario hvor alle disse hadde blitt leid fremfor eid av norske kunder, ville utslippene kunne reduseres med anslagsvis 82 millioner kg CO2-ekvivalenter. For å sette dette i perspektiv, kan det sammenlignes med klimagassutslipp fra flyreiser som slipper ut 181 gram C02 per personkilometer (SSB 2020). Med et leie-system for drill solgt i Norge, er det mulig å spare utslipp på størrelse med 700 000 reiser tur-retur Oslo-Bergen per person (Flytiden 2021).

«Livsløpsanalysene til studentene fra NMBU understreker tydelig det vi har jobbet med i en lengre periode nå, viktigheten av å fokusere mer på leie fremfor eie av verktøy, i et miljøperspektiv.» sier Andreas Hannevik, Kategoriansvarlig Tjenester, Jernia.

Leie begrenser overutnyttelse av naturressurser

Klimagassutslipp er et godt kjent problem i dagens samfunn, og er også den miljøpåvirkningen analysene har undersøkt nærmest, men forbruk av varer gir også andre miljøproblemer. Det er et faktum at forbruksmønsteret vi har i Norge ikke er i balanse med naturens evne til å fornye seg selv. Knappe ressurser, for eksempel metaller, beslaglegges når verktøy produseres. Med hovedfokus på ressursbruk, så vil et leie-system mest trolig alltid komme bedre ut enn et eie-system. Når færre produkter produseres, så avtar også behovet for å hente ut nye ressurser fra naturen. Det er positivt blant annet fordi det reduserer naturinngrep i leveområder til ville dyr, planter, sopp, og insekter. Vi lever på naturens skuldre, og det gagner vår egen helse og velvære å begrense overutnyttelse av naturens ressurser.

«Livssyklusanalyser er viktige for å illustrere hvordan også forbruksendringer kan påvirke ressursbruken i samfunnet. Studentene har gjort en imponerende jobb som viser at miljøfordelene ved et leiesystem kan være betydelige» sier Åsgeir Helland daglig leder i Sharefox.

Takk for bidrag til livsløpsanalyse

Det rettes en stor takk til alle studenter ved faget FORN220 ved NMBU våren 2021 for utarbeidelse av livsløpsanalyser, særlig til Iselin Østvedt, Anna Voldseth, Emilie Rohde Larsen og Jonas Berg Hagemoen som har sammenfattet resultatene i artikkelen. Takk til faglærer Hanne Lerche Raadal.

Kilder

Se flere artikler her

Bygg din egen utleiebedrift nå.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller book en demo.