Sharefox-plattformen | Villkor

Uppdaterad: 11 maj 2023

Obs! Historiska ändringar av användarvillkoren finns på den här sidan .

Tack för att du valde Sharefox. Sharefox erbjuder programvara och tjänster som är utformade specifikt för uthyrning av produkter eller tjänster och för försäljning av fysiska varor online (hädanefter kallade "Tjänsterna").

Dessa användarvillkor ("Villkoren") utgör ett avtal mellan 

 1. Sharefox AS leverantör (hädanefter kallad "Sharefox" eller "Leverantör"). Sharefox AS, organisationsnummer 817404502 och huvudkontor i Oslo, Norge, och 
 2. företaget eller annan juridisk person som accepterar dessa villkor (”Kund”) 


Dessa allmänna villkor, (hädanefter kallade "avtalet") reglerar förhållandet mellan dig som kund och Sharefox som leverantör. Vilka tjänster kunden har tillgång till regleras i Avtalet. 

Sharefox AS-tjänst erbjuds över internet i form av Sharefox Software-as-a-Service. Databehandlingsavtalet utgör en integrerad del av dessa villkor. Avvikelser från dessa villkor är endast möjliga genom skriftlig bekräftelse från Sharefox.

Om det finns några inkonsekvenser mellan de dokument som tillsammans bildar Avtalet, kommer prioritetsordningen att gälla enligt följande:

 1. eventuella ytterligare skriftliga avtal mellan parterna;
 2. Offert(er);
 3. Anpassade villkorsförslag (om några)
 4. Bilaga 1: Databehandlingsavtal;
 5. dessa villkor.
 1. DEFINITIONER

Termerna med versaler som används i dessa villkor, både i singular och plural, har betydelsen som beskrivs i den här artikeln.

Leverantör: Sharefox AS (företagsnummer - 817404502) är Leverantör.

Kund: varje juridisk person eller fysisk person som agerar under sin verksamhet eller yrke som ingår ett avtal med Sharefox för tillhandahållande av tjänster.

Konto: Kundens konto, som ger åtkomst till vissa delar av Plattformen och tillåter Kunden att använda Tjänsten.

Ytterligare funktioner: specifika utökningar av funktionerna för tjänsterna, indikerade i en offert. Ytterligare funktioner kan vara antingen (i) standardutvidgningar av tjänsterna eller (ii) utökningar speciellt utvecklade för kunden.

Avtal: avtalet mellan parterna enligt vilket Sharefox tillhandahåller sina tjänster till kunden, varav dessa villkor, eventuella bilagor härtill, alla accepterade offerter och (om tillämpligt) förslag på anpassade villkor utgör en integrerad del.

Anpassade villkorsförslag: skriftligt förslag och alla bilagor till detta, som eventuellt kan innehålla en Offert, överenskommen och undertecknad av Parterna, av vilken dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del - och som är ett av sätten Parterna kan ingå ett Avtal på.

Immateriella rättigheter: alla immateriella rättigheter och närstående rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätter, databasrättigheter, domännamnsrättigheter, varumärkesrättigheter, varumärkesrättigheter, modellrättigheter, närliggande rättigheter, patenträttigheter och rättigheter till know-how.

Material : allt material, inklusive men inte begränsat till webbplatser, logotyper, broschyrer, bilder, texter, videor, ljud och allt annat innehåll som görs tillgängligt av någon part enligt avtalet.

Parter: Sharefox och kunden (plural) eller antingen Sharefox eller kunden (singular).

Plattform: plattformen till vilken åtkomst tillhandahålls av Sharefox som en del av tjänsterna och vars funktioner kan skilja sig åt, beroende på den överenskomna serviceplanen och ytterligare funktioner.

Offert: ett erbjudande om tillhandahållande av betaltjänster (eller tester därav) till kunden av Sharefox, via webbplatsen (inklusive under registrering), skriftligt eller på annat sätt, med angivande av tjänsterna, tillämpliga tjänsteplaner och/eller (om tillämpligt) de ytterligare funktionerna och införlivande av dessa villkor.

Serviceplan : den serviceplan enligt vilken tjänsterna kommer att tillhandahållas enligt avtalet, angivet i en offert. Olika funktioner i Tjänsten och olika priser kan gälla beroende på den överenskomna serviceplanen

Tjänster: tjänsterna som tillhandahålls av Sharefox till kunden inklusive, men inte begränsat till, tillgång till plattformen, Sharefox API och ytterligare funktioner, tillhandahållande av utbildning, konsulttjänster och anpassade ytterligare funktioner för kunden. Tjänsternas funktioner kan skilja sig åt beroende på serviceplanen och ytterligare funktioner som avtalats mellan parterna.

Allmänna villkor: dessa allmänna villkor och eventuella bilagor till dessa.

Kunddata : all data som bearbetas genom tjänsterna av kunden.

Webbplats : www.sharefox.no

 1. TILLGÅNG TILL SERVICE 

2.1. När Avtalet ingås kommer Kunden att ges tillgång till ett Konto av Sharefox. Omfattningen av kundens tillgång till tjänsterna kommer att bestämmas av den överenskomna serviceplanen. För att underlätta kontoregistrering ombeds kunden att tillhandahålla eller kommer att förses med inloggningsinformation (ett unikt användarnamn och lösenord).

2.2. , kommer Sharefox att tillämpa alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att så snart som möjligt ge kunden tillgång till de relevanta specificerade tjänsterna under avtalets varaktighet i enlighet med (om tillämpligt) serviceplanen. Sharefox kommer att utföra avtalet efter bästa förmåga, med vederbörlig omsorg och expertis.

2.3. Tjänsterna kan vara integrerade med tredjepartsprodukter och/eller tjänster. Sådan integration kan endast ske om en kund först registrerar sig hos den berörda tredje parten och accepterar de relevanta villkoren som gäller för dessa tredjepartsprodukter och/eller tjänster. Sharefox kommer inte i något fall att vara ansvarigt eller ansvarigt för att sådana tredjepartsprodukter och/eller tjänster fungerar i relation till deras integration med tjänsterna.

2.4 . Eventuella leveransdatum som anges av Sharefox under avtalet är endast uppfattade som vägledande och utgör inte strikta deadlines.

2.5. Vissa (delar) av tjänsterna kan kräva implementering för att fungera korrekt. Mot bakgrund av detta kan Sharefox tillhandahålla implementeringsstöd, detta kommer att utföras på begäran av Kunden och Sharefox ska lämna en offert för implementeringstjänst innan implementeringen påbörjas. Kundens godkännande av relevant Offert och Kundens mottagande av en skriftlig bekräftelse från Sharefox.

 1. AVTALSPERIOD, ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING

3.1. En avtalstid (”Avtalstid”) som inträds vid beställning av tjänsten och dras vid uppstart för minst 12 månader, om inte annat anges och som ger Kunden tillgång till Tjänsterna under Avtalets löptid.

3.2. Efter avtalsperioden förlängs avtalet automatiskt med tre (3) månader ömsesidigt

3.3. Priserna anges exklusive moms. Aktuella priser framgår av Sharefox hemsida eller skriftligt ingånget avtal med Kunden. Andra priser för produkter eller tjänster är tillgängliga på begäran.

3.4. Sharefox kan justera priserna. Kunden får 30 dagars varsel om prisjustering. Användning av tjänsterna efter ikraftträdandet kommer att betraktas som ett godkännande av den ändrade prissättningen eller avgifterna.

3.5. Uppsägningar anses giltiga när Kunden har meddelat sin uppsägning skriftligen till Sharefox. Efter avtalstidens utgång, jfr. punkt (a), kan uppsägningen levereras när som helst och träder i kraft tre (3) månader efter utgången av nästa kalendermånad. En giltig uppsägning fritar inte Kunden från att betala för tidigare Avtalsperioder, och/eller den återstående delen av den befintliga Avtalsperioden. Uppsägning från Leverantören ska ske skriftligen per brev eller e-post till Kunden och ska vara Kunden i besittning senast en månad innan Avtalstiden löper ut.

3.6. Faktura skickas till den e-postadress som Kunden uppgett vid beställning av tjänsten. Kunden samtycker till att Sharefox kan utföra kontroller av kundens identitet och kreditvärdighet. Månadsavgiften faktureras från det att Sharefox rapporterar att Tjänsten är levererad och satt upp och faktureras då normalt i början av månaden och kan faktureras för 6 månader i taget. Den rörliga avgiften faktureras i efterskott. Vid utebliven eller försenad betalning kan Sharefox beräkna ränta och eventuell påminnelseavgift från förfallodagen med gällande dröjsmålsränta. Vid upprepad utebliven betalning har Sharefox rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan efter påkrav på avtalat belopp under (30) dagar.

3.7. Tjänsten/tjänsterna kan innefatta en transaktionstjänst som gör att Kunden kan ta betalt via VISA, Mastercard eller andra betaltjänster. Detta kräver ett separat avtal mellan Kunden och tredje part.

3.8. Rörlig avgift. Order registrerade i systemet kan bli föremål för en rörlig avgift enligt ordersumman. Detta mäts som en andel av försäljningen som registrerats genom Tjänsten/tjänsterna. Överenskommen rörlig avgift från Sharefox med Kunden beräknas i efterhand per månad och regleras i Anpassat terminsförslag / Offert

3.9 Villkor som särskilt har överenskommits skriftligen mellan Sharefox och Kunden har företräde framför dessa villkor. Ändringar av Villkoren träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på Leverantörens hemsida. Kunden kommer att meddelas om ändringar. När du som kund använder våra produkter och tjänster accepterar du våra villkor.

3.10 Efter att ha ingått ett avtal kan Leverantören tillkännage eller lista Leverantör - Kundrelationen eller diskretionär visa sin relation på Sharefox-plattformen.

 1. KUNDENS ANSVAR

4.1. Licens och rättigheter: Sharefox ger kunden rätten att använda tjänsten/tjänsterna enligt detta avtal. Kunden får inte, direkt eller indirekt, enbart eller av tredje part kopiera, modifiera, skapa nya produkter eller tjänster baserade på Tjänsten(erna), licensiera, distribuera eller kommersialisera Tjänsten(erna). Kunden är skyldig att säkerställa att användningen av Tjänsten/tjänsterna inte strider mot tillämplig norsk och utländsk lagstiftning eller gör intrång i immateriella rättigheter och andra äganderätter. Kunden erkänner att Leverantören äger alla rättigheter till Tjänsten/tjänsterna som tillhandahålls enligt avtalet, inklusive eventuella förbättringar, ändringar, feedback som föreslås av kunden relaterad till dess användning av Tjänsten/tjänsterna.

4.2. Laglighet: Kunden är ansvarig för uppgifternas innehåll och laglighet och ska inte överföra eller behandla skadlig kod, data eller liknande till eller med Tjänsterna, eller använda Tjänsterna för olagliga eller skadliga ändamål. Kunden får använda Tjänsten endast för affärsändamål och endast inom ramen för Kundens normala affärsverksamhet, på icke-exklusiv basis, enbart i strikt överensstämmelse med dessa Villkor, dokumentationen som medföljer Tjänsten (“Dokumentationen”), och alla tillämpliga lagar, inklusive utan begränsning, lagar och regler för datasekretess som är tillämpliga på kunden. Kunden åtar sig vidare att behålla Leverantören är skadeslös för alla anspråk som kan riktas mot Leverantören som direkt eller indirekt på grund av Kundens användning av Tjänsten(erna).

4.3. Säkerhet: Kunden ska säkerställa att obehöriga personer inte får tillgång till Tjänsten/tjänsterna, användare/användare inte delar lösenord eller användarkonto. Det är inte tillåtet att dela ett användarkonto. Endast kunden är vidare ansvarig för att upprätthålla säkerheten relaterad till användarnamn, lösenord, åtkomst till systemet och för obehöriga personer som använder Tjänsten(erna). Kunden är skyldig att informera Leverantören/erna vid misstänkt säkerhetsbrott, Sharefox har rätt att stänga åtkomst till kontot, om det misstänks i god tro, att det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten för Tjänst(er).

4.4 Information Kunden är skyldig att göra allt som rimligen krävs och önskas för att säkerställa att Tjänsten utförs korrekt i rätt tid. I synnerhet kommer kunden att säkerställa att all information som av Sharefox utsetts som väsentlig eller för vilken kunden rimligen borde förstå att den krävs för att utföra tjänsterna, tillhandahålls Sharefox i tid. Kunden försäkrar sig om att informationen och detaljerna är korrekta, fullständiga och uppdaterade.

4.5. Default: Brott mot ovan nämnda bindningar betraktas som ett brott och Leverantören kan efter en intern och oberoende bedömning ta bort sådan information omedelbart utan Kundens samtycke, stänga eller säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid uppsägning av Avtalet förblir Kundens data på Sharefox server(ar) raderade.

Som ett alternativ kan Leverantören välja att begränsa leveransen av Tjänsten(erna) till den eventuellt korrigerade standarden. Sharefox har rätt att kräva ersättning för alla direkta och indirekta förluster. Avtalet upphör på grund av Kundens försummelse.

Kunden har under inga omständigheter rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal.

 1. LEVERANTÖRENS ANSVAR

5.1. Laglighet: Sharefox är skyldigt att säkerställa att tjänsterna är i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, detta avtal och integritetspolicyn.

5.2. Standard: Kunden har rätt att säga upp detta avtal om Sharefox inte fullgör sina skyldigheter. Kunden måste framföra eventuella reklamationer omedelbart efter att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om ett reklamation utelämnas eller det reklameras för sent, förlorar Kunden rätten att hävda försummelsen. En uppsägning kan dock ske först 14 dagar efter det att meddelande om uppsägning kommit in och den påtalade överträdelsen inte har upphört inom en sådan tidsfrist.

5.3. Ansvar: Leverantören ansvarar inte för Kundens direkta eller indirekta förlust till följd av förlust eller minskad produktion eller omsättning, tredje parts förluster eller andra förluster på grund av fel, avvikelser, förseningar, avbrott, driftstopp, bristande tillgänglighet/service, bristande av backup eller liknande omständigheter eller händelser.

5.4 Fel utanför tjänsten: Kunden förstår att i händelse av fel på internet, webbläsare eller internetåtkomst så är detta inte fallet fel i tjänsten(erna). Leverantören kan inte heller hållas ansvarig om användare av internet, medvetet eller omedvetet, skaffar sig tillgång till Kundens datorresurser eller Tjänsten(erna).

5.5. Ersättning: Kunden accepterar att det inte kommer att vara relevant att kräva ersättning för vare sig driftstopp, avstängning, nedläggning, support eller utvecklingsarbete utfört av Leverantören. Ett eventuellt ansvar är i alla fall uppåt begränsat till den sista betalningen från Kunden.

5.6. Ansvar Sharefox kan endast vara ansvarigt gentemot Kunden för direkta skador till följd av ett hänförligt fel i fullgörandet av Avtalet. Sharefox ansvar för indirekta skador är uteslutet. För detta avtals syften inkluderar indirekta skador förlorade besparingar, förlust av data, förlust av vinst, skada på rykte och skada på grund av affärsavbrott.

5.7 . Force majeure: Om force majeure etc. medför att förpliktelserna enligt avtalet inte helt eller delvis kan fullgöras, avbryts Leverantörens skyldighet i den mån förhållandet är relevant under förhållandets varaktighet. Kunden kan under inga omständigheter kräva ersättning för förluster till följd av force majeure.

 1. TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHETSKOPIERINGAR 

6.1. Sharefox övervakar tjänsten och kommer att göra säkerhetskopior av alla kunders data för att säkerställa tillgängligheten av tjänsterna men kan inte garantera oavbruten tillgänglighet eller drifttid för tjänsten. Sharefox-säkerhetskopior görs som en försiktighetsåtgärd för tekniska fel eller störningar på Sharefox sida. 

6.2 Sharefox tillhandahåller ingen backuptjänst och hålls inte för att återställa specifik Kunddata eller på Kundens begäran (till exempel när Kunden av misstag har tagit bort specifik Kunddata). Kunden rekommenderas därför att säkerhetskopiera sina data. Om Sharefox ändå beslutar sig för att uppfylla en sådan begäran, kan de debitera kunden med alla rimliga kostnader som uppstår. 

 1. STÖD

7.1. Sharefox tillhandahåller löpande support till kunden genom användning av helpdesk, inklusive enkel vägledning och felsökning av allmänna problem som uppstår, denna tjänst tillhandahålls kostnadsfritt för Kunden.

7.2. Dokumentation om implementering, felsökning och allmän användning av plattformen och tjänsterna tillhandahålls via webbplatsen.

7.3. Support erbjuds den kontaktperson som Kunden har uppgett till Sharefox och supportteamet kommer att svara på förfrågningar så snabbt som möjligt under normal kontorstid (vardagar 08:00-16:00 CET). Svarstiden kan bero på hur allvarliga problemen är. Kontaktuppgifter finns på https://sharefox.co/support/ .

7.4. Utöver standardsupporten, om en Kund kräver ytterligare support utöver enkel vägledning eller konfiguration/utbildning/felsökning/integrering med tredjepartslösning och inte relaterat till systemfel, eller sker på kunds begäran, kan detta avtalas separat och faktureras följaktligen som en del av ett avtal om anpassade villkor eller annat avtal.

 1. UNDERHÅLL

8.1. Från tid till annan kan Sharefox utföra underhåll på Plattformen och göra ändringar i Plattformen i form av uppdateringar eller uppgraderingar. Sådana uppdateringar eller uppgraderingar kan resultera i en förändring av plattformens funktionalitet. Förslag från kunden är välkomna, men Sharefox avgör vilka ändringar som kommer att göras.

8.2. Sharefox förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, göra nödvändiga oplanerade distributioner av ändringar, uppdateringar eller förbättringar av tjänsten när som helst.

8.3. Sharefox kan lägga till eller ta bort funktionalitet eller funktioner och stänga av eller stoppa en tjänst.

8.4. Sharefox strävar efter att tillämpa uppdateringar och ändringar enligt schemalagda underhållsplaner och säkerställa att aktiviteterna inte äger rum under rusningstid. Om Sharefox vid något tillfälle planerar att genomföra en större systemuppdatering som orsakar driftstopp på mer än 1 timme kommer vi att meddela berörda kunder i förväg.

 1. KONFIDENTIALITET 

9.1. Parterna kommer att behandla som konfidentiellt (i) innehållet i detta avtal och (ii) informationen som de tillhandahåller varandra före, under eller efter genomförandet av detta avtal om denna information har markerats som konfidentiell eller om den mottagande parten vet eller rimligen bör anta att denna information var avsedd att vara konfidentiell. Parterna ålägger även denna skyldighet för sina anställda och på de tredje parter som anlitats av dem för fullgörandet av avtalet.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Immateriella rättigheter relaterade till tjänsterna och plattformen, och eventuella material och ytterligare funktioner som utvecklats och/eller gjorts tillgängliga av Sharefox under avtalet tillkommer Sharefox eller dess licensgivare. Kunden kommer att tilldelas nyttjanderätter med avseende på ovanstående enligt beskrivningen i denna artikel 4.

10.2. Kunden har inte rätt att göra ändringar i plattformen, ytterligare funktioner eller något material som utvecklats och/eller gjorts tillgängligt av Sharefox under avtalet och har inte rätt till en kopia av källkoden, förutom där detta är tillåtet enligt tvingande lag. Kunden har inte tillåtelse att hämta källkoden genom reverse engineering, dekompilering eller på annat sätt.

 1. DATA

11.1. Ansvar: Kunden ansvarar för och äger all data som lagras på Kundens webbplats av tjänsten/tjänsterna. Kunden ger härmed sitt samtycke till Leverantören att få tillgång till innehållet och data, inklusive person- och användningsdata, som finns på Kundens webbplats för att tillhandahålla support, drift och andra tjänster. Kunden är ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagligheten av sådan Data, inklusive deras användning; Kunden måste vidare dokumentera vilka typer och kategorier av personuppgifter IT-processer i enlighet med eventuella krav gällande lagar om dataskydd. Kunden är vidare ansvarig för att meddela, i den mån det krävs enligt gällande lag, tillämpliga tillsynsmyndigheter och/eller Datapersoner i händelse av bristande efterlevnad av personuppgifter;

11.2 . Databehandling: Kunden instruerar Sharefox att behandla Kunddata för Kundens räkning för ändamålet och i den utsträckning som krävs för att leverera Tjänsten på ett säkert och professionellt sätt och stödja, i enlighet med och för att uppfylla detta Avtal. Vidare ger Kunden Leverantören rätt att använda data som genereras av användningen av Tjänsten för att skydda Kunddata och Tjänsterna, samt leverera, utveckla och underhålla tjänsten/tjänsterna. Information om hur Leverantören behandlar uppgifter i Tjänsterna, var uppgifter lagras och vilka underleverantörer som använts finns i Databehandlingsavtal (Bilaga 1).

11.3. Säkerhet: Sharefox har rätt att vägra utlämnande av information om kundförhållandet eller göra ändringar i Avtalet till personer som inte är angivna som kontaktpersoner hos Kunden. Sharefox ansvarar för att implementera de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna för att skydda uppgifterna mot förlust och obehörig behandling, säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för Kunddata på en lämplig säkerhetsnivå för de risker som är förknippade med behandlingen, med avseende på modern teknik och implementeringskostnaden. Kunden bekräftar att leverantören har lämnat tillräcklig och tillfredsställande information om säkerhetsåtgärderna.

11.4. Meddelande: Sharefox ska, efter att ha fått kännedom om det, meddela Kunden om det är tillgängligt som standard med en rimlig grad av säkerhet, och om Kunden har instruktioner eller annan databearbetningsverksamhet som enligt Leverantörens uppfattning bryter mot gällande lag eller annan data skyddsbestämmelser. Leverantören ska vidare meddela varje begäran om spridning av uppgifter som tas emot såvida inte sådan anmälan är förbjuden enligt lag. Leverantören kommer inte att svara på sådana förfrågningar om inte Kunden har godkänt det. Leverantören kommer endast att tillhandahålla kunddata till statliga myndigheter i samband med efterlevnad av juridiskt bindande förfrågningar, såsom ett domstolsbeslut eller stämning.

11.5. Assistans: Sharefox ska bistå Kunden i dennes roll som databehandlingschef, med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt och med att svara på förfrågningar om utövande av den registrerades rättigheter och tillhandahålla information som är nödvändig för att visa att tillämpliga dataskyddslagar följs. . Sharefox förbehåller sig rätten att ta ut sina standardpriser för sådan assistans.

11.6. Radering: Sharefox ska radera Kunddata på begäran, när Leverantörens rättsliga grund för behandling av kunddata löper ut, till exempel vid uppsägning och uppsägning av kundförhållandet.

11.7. Underleverantörer: Sharefox kan använda tredje parts underleverantörer för leverans och utveckling av tjänsterna, inklusive behandling av personuppgifter och/eller användningsdata. Leverantören tar hand om databehandlingsavtal med underleverantörer för att uppfylla integritetskrav vid behandling av data. En uppdaterad lista över underleverantörer finns i integritetspolicyn.

 1. UPPDRAG OCH ÖVERFÖRING

12.1 Ingen av parterna får överlåta eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga medgivande i förväg, vilket inte ska undanhållas på ett orimligt sätt. Detsamma gäller om en part delas upp i flera bolag eller vid överlåtelse till ett dotterbolag eller annat bolag inom samma koncern, dock inte om en part fusioneras med ett annat bolag.

 1. GÄLLANDE LAGAR; TVISTER

13.1 Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med norsk lag. I händelse av en tvist mellan parterna som inte kan lösas genom förhandlingar, ska endera parten ha rätt att få sådan tvist slutgiltigt avgjord av norska domstolar, med Oslo tingsrätt som plats. Ändå har Sharefox rätt att väcka rättsliga förfaranden i det land där du har din bostad eller bedriver affärsverksamhet.

 1. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Sharefox kommer då och då att revidera dessa villkor, och dessa villkor ska alltid gälla så som de är tillgängliga på ( https://www.Sharefox.co/terms-of-service )

 1. FRÅGOR

Om du har några frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss: info@sharefox.co.